Pradžia arrow Informacija tėvams
Informacija tėvams

                                          

ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJOS

 

 MOKINIŲ DRAUSMINIMO PRIEMONĖS

 

1. Mokymosi priemonių neturėjimas (Mokymo priemonės – tiesiogiai mokymui(si) ir ugdymui(si) reikalingos spausdintos ar skaitmeninės priemonės, daiktai, medžiagos ir įranga, mokinio darbo vietai įrengti bei mokymo priemonėms laikyti reikalingi baldai ir laboratoriniai baldai.) :

-          pirmą kartą neatsinešus reikiamų mokymo priemonių – žodinis mokytojo įspėjimas;

-          sistemingas – pastaba el. dienyne, informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).

 

2. Netinkamas elgesys (pamokos trukdymas, nedalyvavimas ugdomojoje veikloje, savavališkas išėjimas iš kabineto ir kt.) pamokų metu:

-          pirmą kartą pastebėjus – žodinis mokytojo įspėjimas;

-          3 kartus pastebėjus netinkamai elgiantis pamokoje – rašoma Drausmės pažeidimo pažyma, pastaba el. dienyne, informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), klasės vadovas;

-          surinkus 3 Drausmės pažeidimo pažymas, informuojama socialinė pedagogė, mokinys svarstomas „mažajame“ posėdyje (administracijos atstovas, klasės vadovas, socialinė pedagogė, mokinys), esant poreikiui, kviečiami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).

-          elgesiui nepasikeitus, mokinio elgesys svarstomas Vaiko gerovės komisijoje.

 

3. Naudojimasis telefonais, grotuvais ir kitais ugdymo procese nereikalingais daiktais pamokos metu:

-          pirmą kartą pastebėjus – žodinis mokytojo įspėjimas;

-          pasikartojus atvejais naudojimosi telefonu, grotuvais ir kitais ugdymo procese nereikalingais daiktais pamokos metu rašoma Drausmės pažeidimo pažyma, pastaba el. dienyne, mokytojas turi teisę atimti telefoną, grotuvą ir kitus ugdymo procese nereikalingus daiktus, grąžinti juos tik tėvams (globėjams, rūpintojams).

 

4. Nuolatinis vėlavimas į pamokas (vėlavimas suprantamas, kai mokinys ateina vėliau nei 5 min. po skambučio):

-          mokiniui pavėlavus į pamoką, mokytojas el. dienyne žymi „p“;

-          sistemingai vėluojant į pamoką mokiniui rašoma Drausmės pažeidimo pažyma, informuojamas klasės vadovas, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);

-          surinkus 3 Drausmės pažeidimo pažymas, informuojama socialinė pedagogė, mokinys svarstomas „mažajame“ posėdyje (administracijos atstovas, klasės vadovas, socialinė pedagogė mokinys), esant poreikiui,  kviečiami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).

-          elgesiui nepasikeitus, mokinio elgesys svarstomas Vaiko gerovės komisijoje.

5. Pamokų praleidinėjimas be pateisinamos priežasties:

-          praleidus daugiau kaip 5 pamokas per mėnesį - klasės vadovas informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), mokiniui skiriamas žodinis įspėjimas;

-          praleidus daugiau kaip 9 pamokas per mėnesį – klasės vadovas, informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus); o mokinys svarstomas „mažajame“ posėdyje: socialinis pedagogas, klasės vadovas ir pavaduotoja ugdymui.

-          praleidus daugiau kaip 50 proc. pamokų per mėnesį – klasės vadovas informuoja socialinę pedagogę, mokinys svarstomas vaiko gerovės komisijos posėdyje, kviečiami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);

-          jei mokinys, pritaikius minėtas priemones, toliau praleidinėja pamokas be pateisinamos priežasties, socialinė pedagogė informuoja Vaiko teisių apsaugos skyrių arba kreipiasi dėl minimalios priežiūros priemonės taikymo vaikui.

 

6. Nepagarbus, įžūlus, žeminantis elgesys su mokytojais, mokiniais, kitais mokyklos bendruomenės nariais, necenzūrinių žodžių vartojimas:

-          nepagarbus, įžūlus, žeminantis elgesys, necenzūrinių žodžių vartojimas mokykloje 1 kartą — žodinis mokytojo įspėjimas;

-          pasikartojantis nepagarbus, įžūlus, žeminantis elgesys necenzūrinių žodžių vartojimas mokykloje - rašoma Drausmės pažeidimo pažyma, klasės vadovas informuoja tėvus globėjus, rūpintojus);

-          surinkus 3 Drausmės pažeidimo pažymas - klasės vadovas informuoja socialinę pedagogę, mokinys svarstomas Vaiko gerovės posėdyje kviečiami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).

-          jei mokinys, pritaikius minėtas priemones, toliau nepagarbiai, įžūliai žeminančiai elgiasi su mokytojais, mokiniais ar kitais bendruomenės nariais, socialinė pedagogė informuoja Vaiko teisių apsaugos skyrių arba kreipiasi dėl minimalios priežiūros priemonės taikymo vaikui.

                            Pastaba: Necenzūrinių žodžių vartojimas kito atžvilgiu – rašomas pareiškimas į Šiaulių AVPK Šiaulių RPK.

 

7. Tyčiojimasis iš kitų mokinių, mokytojų (emociškai, psichologiškai, internetu ar telefonu):

-          Tyčiojantis iš kitų mokinių, mokytojų (emociškai, psichologiškai, internetu ar telefonu) mokykloje 1 kartą — žodinis mokytojo įspėjimas;

-          pasikartojantis tyčiojimasis iš kitų mokinių, mokytojų mokykloje - rašoma Drausmės pažeidimo pažyma, klasės vadovas informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus);

-          surinkus 3 Drausmės pažeidimo pažymas - klasės vadovas informuoja socialinę pedagogę, mokinys svarstomas Vaiko gerovės posėdyje kviečiami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).

-          jei mokinys, pritaikius minėtas priemones, toliau tyčiojasi, įžūliai žeminančiai elgiasi su mokytojais, mokiniais ar kitais bendruomenės nariais, socialinė pedagogė informuoja Vaiko teisių apsaugos skyrių arba kreipiasi dėl minimalios priežiūros priemonės taikymo vaikui.

 

8. Dalyvavimas muštynėse, jų inicijavimas, organizavimas:

-          įvykus konfliktinei, pavojų kitų saugumui ir sveikatai keliančiai situacijai -  informuojama socialinė pedagogė, tėvai (globėjai, rūpintojai);

-          pasikartojus, mokinys svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje, kviečiami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).

-          jei mokinys, pritaikius minėtas priemones, toliau iniciuoja ar organizuoja muštynes, socialinė pedagogė informuoja Vaiko teisių apsaugos skyrių arba kreipiasi dėl minimalios priežiūros priemonės taikymo vaikui.

 

9. Alkoholio, tabako ar narkotinių medžiagų vartojimas ir platinimas mokykloje, mokyklos teritorijoje ir jos prieigose:

-          Už rūkymą (cigarečių, elektroninių cigarečių) Gimnazijos patalpose, Gimnazijos teritorijoje ir prieigose — socialinės pedagogės, klasės vadovo, mokytojo ar kito pastebėjusio asmens teikimu nusižengimo aprašymas perduodamas Šiaulių AVPK Šiaulių RPK pareigūnams, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai);

-          Pastebėjus mokinį, apsvaigusį nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų — kviečiami į gimnaziją mokinio tėvai. Tėvams atsisakius atvykti, kviečiama policija;

-          Antrą kartą pastebėjus mokinį, apsvaigusį nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų —  padarytų nusižengimų aprašymai perduodami Policijos komisariatui, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai).

 

10. Azartinių lošimų organizavimas ir dalyvavimas juose (azartiniais lošimais vadinamas bet koks lošimas iš pinigų, daiktų, ar kitokių vertingų daiktų siekiant gauti pelno arba naudos):

-          pirmą kartą pastebėjus lošiant azartinius žaidimus, mokinys įspėjamas žodžiu;

-          pasikartojus azartiniams lošimams mokykloje - rašoma Drausmės pažeidimo pažyma, informuojamas klasės vadovas, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai);

-          surinkus 3 Drausmės pažeidimo pažymas, informuojama socialinė pedagogė, mokinys svarstomas „mažajame“ posėdyje (administracijos atstovas, klasės vadovas, socialinė pedagogė mokinys), esant poreikiui,  kviečiami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).

-          elgesiui nepasikeitus, mokinio elgesys svarstomas Vaiko gerovės komisijoje.

 

11. Tyčinis mokyklos turto sugadinimas:

-          informuojame socialinę pedagogę, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai), mokyklai padaryta žala atlyginama pagal Civilinio kodekso 6.276 str.

-          pasikartojantis tyčinis mokyklos turto gadinimas - informuojame socialinę pedagogę, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai), mokyklai padaryta žala atlyginama pagal

Civilinio kodekso 6.276 str., mokinys svarstomas Vaikos gerovės komisijoje.

(6.276 straipsnis.   Atsakomybė už nepilnamečio nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų padarytą žalą:

1. Nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų už savo padarytą žalą atsako bendrais pagrindais.

2. Tais atvejais, kai nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų neturi turto ar uždarbio, kurio pakaktų jo padarytai žalai atlyginti, atitinkamą žalos dalį turi atlyginti jo tėvai ar rūpintojas, jeigu neįrodo, kad žala atsirado ne dėl jų kaltės. Tokios pat teisinės pasekmės atsiranda, jeigu nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų žalos padarymo metu buvo mokymo, auklėjimo, sveikatos priežiūros ar globos (rūpybos) institucijos prižiūrimas.

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytų asmenų pareiga atlyginti žalą pasibaigia, kai padaręs žalą asmuo sulaukia pilnametystės, taip pat kai jis prieš pilnametystę įgyja turtą arba uždarbį, kurio pakanka žalai atlyginti.

181 straipsnis. Tėvų valdžios nepanaudojimas arba panaudojimas priešingai vaiko interesams

1.        Tėvų valdžios nepanaudojimas arba panaudojimas priešingai vaiko interesams – užtraukia įspėjimą tėvams.

2.        Tokia pat veika, padaryta tėvų, baustų administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, – užtraukia baudą tėvams iki keturių šimtų litų.)

 

12. Svetimų daiktų pasisavinimas:

-          esant pirmam kartui, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai), esant poreikiui, policija;

-          pasikartojus svetimų daiktų pasisavinimo atvejams - informuojame socialinę pedagogę, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai), policija, mokinys svarstomas Vaiko gerovės komisijoje.

 

13. Kiti mokyklos darbo tvarkos taisyklių, mokymosi sutarties pažeidimai:

-          mokiniams, nesilaikantiems Taisyklių, mokytojas ar klasės vadovas pareiškia žodinį įspėjimą;

-          pasikartojus Taisyklių pažeidimui, rašoma Drausmės pažeidimo pažyma, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai);

-          surinkus 3 Drausmės pažeidimo pažymas, informuojama socialinė pedagogė, mokinys svarstomas „mažajame“ posėdyje (administracijos atstovas, klasės vadovas, socialinė pedagogė, mokinys), esant poreikiui,  kviečiami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).

-          elgesiui nepasikeitus, mokinio elgesys svarstomas Vaiko gerovės komisijoje.

 

Pastaba: Drausmines nuobaudas rašo mokytojas, jas atiduoda klasės vadovui. Klasės vadovas, surinkęs to paties mokinio tris drausmės pažeidimo pažymas, atiduoda socialinei pedagogei.

________________________________

 

_________________________________________________________________________

REKOMENDACIJOS DĖL POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams (toliau – Rekomendacijos) skirtos Šiaulių rajono Meškuičių gimnazijai (toliau – Gimnazija).

2. Rekomendacijomis siekiama padėti Gimnazijos darbuotojams veiksmingai reaguoti į kraštutinius mokinių netinkamo elgesio atvejus bei iškilusią grėsmę, siekiant užtikrinti gimnazijos bendruomenės narių ir (ar) kitų asmenų fizinį ir psichologinį saugumą.

3. Rekomendacijos nustato galimas taikyti poveikio priemones netinkamai besielgiantiems mokiniams, taip pat pagrindines šių priemonių taikymo Gimnazijoje sąlygas.4. Rekomendacijose vartojamos sąvokos: 

Draudžiami daiktai – bet kokie daiktai (reikmenys), gaminiai ar medžiagos, kurių apyvarta uždrausta arba ribojama Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų saugumo, sveikatos apsaugos ir kitais visuomenės poreikiais, taip pat  kiti Gimnazijoje draudžiami turėti daiktai (reikmenys), gaminiai ar medžiagos, kurių sąrašas nurodomas Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėse ar kituose Gimnazijos veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose.

Netinkamas mokinio elgesys – mokinio elgesys, keliantis realų pavojų jo paties ir (ar)  kitų asmenų gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar fiziniam saugumui arba turtui, taip pat pasikartojantis, tyčinis, agresyvus, įžūlus, griaunantis ugdymosi procesą, pažeidžiantis kitų asmenų garbę ir orumą bei psichologinį ir fizinį saugumą mokinio elgesys.

Poveikio priemonė – Gimnazijos darbuotojo veiksmai, kuriais siekiama nutraukti ar sustabdyti netinkamą mokinio elgesį bei atkurti psichologiškai ir fiziškai saugią ir savitarpio pagarba grįstą  ugdymosi aplinką.

Pagrįsti fiziniai veiksmai – su fiziniu kontaktu susiję Gimnazijos darbuotojo veiksmai mokinio atžvilgiu, kurių  gali būti imamasi siekiant nutraukti mokinio elgesį, keliantį realų pavojų jo paties ir (ar) kitų asmenų gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar fiziniam saugumui arba turtui, arba užkirsti jam kelią.

Ugdymosi vietos pakeitimas – laikinas mokinio atskyrimas nuo kitų mokinių, tęsiant mokinio ugdymąsi kitoje Gimnazijos patalpoje arba teikiant mokiniui reikiamą švietimo pagalbą.

5. Kitos Rekomendacijose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804), Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme (Žin., 1996, Nr. 33-807) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

6. Sprendžiant mokinio elgesio problemas bei taikant poveikio priemones turi būti vadovaujamasi Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija (Žin., 1995, Nr. 60-1501), Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu (Žin., 2007, Nr. 80-3214; 2010, Nr. 157-7969), Vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, nustatymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 2 d. nutarimu Nr. 437 (Žin., 2002, Nr. 35-1305; 2007, Nr. 107-4379), Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 (Žin., 2011, Nr. 45-2121), Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. ISAK-941 (Žin., 2004, 100-3729; 2011, Nr. 99-4675), Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-1215 (Žin., 2011, Nr. 88-4220), Pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-1396 (Žin., 2011, Nr. 97-4600), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-1462 „Dėl teisės pažeidimų, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, ŽIV/AIDS, smurto ir nusikalstamumo prevencijos“ (Žin., 2004, Nr. 145-5281) ir kitais teisės aktais, taip pat prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo, vaiko žmogiškojo orumo, individualizavimo, visapusiškumo, pagarbos ir protingumo principais. 

II. POVEIKIO PRIEMONĖS IR BENDROSIOS JŲ TAIKYMO SĄLYGOS 

7. Gimnazijos darbuotojas, esant Rekomendacijose nustatytoms sąlygoms ir siekdamas užtikrinti Gimnazijos bendruomenės narių ir (ar) aplinkinių saugumą, gali taikyti šias poveikio priemones ar imtis šių veiksmų:

7.1. pakeisti mokinio ugdymosi vietą;

7.2. iškviesti Gimnazijos vadovą ar jo įgaliotą atstovą;

7.3. organizuoti mokinio daiktų patikrinimą;

7.4. panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus.

8. Taikant Rekomendacijose numatytas poveikio priemones privalu atsižvelgti į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, jo sveikatos būklę, psichologinę savijautą ir kitas, poveikio priemonės parinkimui ir taikymui svarbias, aplinkybes.

9. Rekomendacijose numatytos poveikio priemonės taikomos mokiniui tik tada, kai Gimnazija yra išnaudojusi visas kitas galimas priemones ir švietimo pagalbos teikimo galimybes (pavyzdžiui, vesti individualūs pokalbiai su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais) arba bent vienu iš jų ir kitos priemonės) ir jos nedavė laukiamų rezultatų, išskyrus neatidėliotinus atvejus, kai vaiko elgesys daro žalą ar kelia realų pavojų jo paties ir (ar) kitų asmenų gyvybei, sveikatai, saugumui ar turtui. Kitais atvejais į mokinio padarytus Gimnazijos tvarkos taisyklių, mokinio elgesio normų ir (ar) mokymo sutarties nuostatų pažeidimus reaguojama kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Apie mokiniui pritaikytą poveikio priemonę turi būti nedelsiant informuojamas Gimnazijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų, taip pat, esant būtinybei, savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrius ir (ar) teritorinė policijos įstaiga.

11. Mokiniui pritaikytą poveikio priemonę ir Gimnazijos darbuotojo veiksmus mokinio atžvilgiu privalu fiksuoti raštu Gimnazijos vadovo nustatyta tvarka. 

12. Gimnazijos darbuotojas, įtaręs, kad mokinys Gimnazijoje ar jos teritorijoje vartoja narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas ar yra apsvaigęs nuo šių medžiagų, turi vadovautis Vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas nustatymo organizavimo aprašu ir laikytis jame nurodytų veiksmų sekos. 

III. UGDYMOSI VIETOS PAKEITIMAS 

13. Ugdymosi vietos pakeitimas gali būti taikomas mokytojo sprendimu, kai mokinio elgesys akivaizdžiai griauna  mokinių ugdymosi procesą pamokos metu.

14. Pakeitus ugdymosi vietą, mokinys atlieka mokytojo paskirtas užduotis prižiūrimas kito Mokyklos vadovo paskirto darbuotojo arba mokiniui teikiama reikiama švietimo pagalba.

15. Mokinio ugdymosi vieta gali būti pakeičiama ne ilgesnei kaip šį sprendimą priėmusio mokytojo pamokos trukmei. Esant būtinybei, šios priemonės taikymo trukmė gali būti pratęsiama Mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu, atsižvelgus į Mokyklos vadovo paskirto darbuotojo (prižiūrėjusio mokinį pakeitus jo ugdymosi vietą) arba švietimo pagalbos specialisto rekomendaciją, tačiau ne ilgiau kaip iki tos dienos pamokų pabaigos. 

IV. GIMNAZIJOA VADOVO AR JO ĮGALIOTO ASMENS IŠKVIETIMAS 

16. Gimnazijos darbuotojas gali išsikviesti Gimnazijos vadovą ar jo įgaliotą asmenį, kad padėtų  nutraukti netinkamą mokinio ar mokinių grupės elgesį.

17. Gimnazijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo tarpininkauja sprendžiant mokytojo ir mokinio ar mokinių grupės konfliktą, taip pat padeda mokytojui numatyti tolesnes mokinio(-ių) ugdymosi proceso organizavimo galimybes bei pagal kompetenciją inicijuoti ir (ar) spręsti švietimo pagalbos arba drausminių auklėjamojo poveikio priemonių taikymą mokiniui(-iams). 

V. MOKINIO DAIKTŲ PATIKRINIMAS 

18. Jeigu Gimnazijos darbuotojui kyla pagrįstų įtarimų, jog mokinys gali turėti draudžiamų daiktų, Gimnazijos darbuotojas nedelsdamas apie tai informuoja Gimnazijos vadovą arba jo įgaliotą asmenį.

19. Gimnazijos darbuotojas ir (ar) Gimnazijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo turi teisę prašyti mokinio parodyti jo asmeninius daiktus. Mokinio daiktai negali būti tikrinami negavus jo sutikimo ir (ar) jam nedalyvaujant.

20. Jeigu mokinys sutinka parodyti savo asmeninius daiktus, parodymo metu turi dalyvauti mažiausiai du Gimnazijos darbuotojai, vienas iš jų – Gimnazijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Paaiškėjus, kad mokinys turi draudžiamų daiktų, apie tai nedelsiant informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų ir, esant būtinybei, teritorinė policijos įstaiga.

21. Jei mokinys nesutinka parodyti daiktų, apie įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo nedelsiant informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų ir jie kviečiami atvykti į Gimnaziją. Jiems nesutikus atvykti ir (ar) neatvykus nustatytu laiku, taip pat esant būtinybei, apie įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo nedelsiant informuojama teritorinė policijos įstaiga.

22. Kol atvyks dėl mokinio daiktų patikrinimo iškviesti asmenys, mokinys turi būti prižiūrimas Gimnazijos vadovo paskirto Gimnazijos darbuotojo.  

VI. PAGRĮSTI FIZINIAI VEIKSMAI 

23. Gimnazijos darbuotojas pagrįstus fizinius veiksmus mokinio atžvilgiu gali taikyti tik tais atvejais, kai siekiama:

23.1. apsaugoti mokinį nuo savęs ar kitų asmenų (su)žalojimo;

23.2. užkirsti kelią ir (ar) nutraukti smurtinį mokinio elgesį prieš kitus mokinius, Mokyklos darbuotojus ar kitus aplinkinius asmenis;

23.3. neleisti mokiniui palikti patalpos, jeigu jo pasišalinimas kelia grėsmę jo paties ar kitų asmenų saugumui;

23.4. nutraukti mokinių tarpusavio muštynes, jei mokinys(-iai) nereaguoja į žodinius Mokyklos darbuotojo paliepimus jas nutraukti;

23.5. nutraukti mokinio veiksmus, kuriais niokojamas turtas, ir (ar) apsaugoti turtą nuo galimo sunaikinimo ar sugadinimo arba sustabdyti netvarką;

23.6. atskirti mokinį, griaunantį bendrą klasės tvarką ar Gimnazijos renginį, kai jis nepaiso pakartotinių reikalavimų ir raginimų laikytis elgesio taisyklių, išvedant jį iš patalpos (pavyzdžiui, klasės, salės, valgyklos ar pan.). Pamokos metu iš klasės pašalintas mokinys atlieka mokytojo paskirtas užduotis kitoje Gimnazijos patalpoje, prižiūrimas Gimnazijos vadovo paskirto darbuotojo, arba jam teikiama reikiama švietimo pagalba. Gimnazijos renginio metu pašalintas mokinys turi būti prižiūrimas Gimnazijos vadovo paskirto darbuotojo, kol teigiamai pasikeičia mokinio elgesys (pavyzdžiui, mokinys nusiramina, pasižada tinkamai elgtis ir pan.) arba kol mokinį pasiima jo tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių jie pasiimti mokinio negali arba organizuoti mokinio perdavimą tėvams (globėjams, rūpintojams) arba bent vienam iš jų nėra tikslinga.

24. Pagrįsti fiziniai veiksmai gali varijuoti nuo stovėjimo tarp mokinių gresiant potencialiam atviram jų konfliktui, stovėjimo prieš mokinį, siekiant užkirsti kelią pavojingam mokinio elgesiui (pavyzdžiui, siekiant atitverti kelią prie lango, jei mokinys grasina iššokti, ar pan.), vedimo paėmus už rankos, iki mokinio sulaikymo, fiziškai apribojant mokinio veiksmus. Mokinio sulaikymas gali būti naudojamas tik ekstremaliose situacijose (pavyzdžiui, kai siekiama nutraukti mokinių muštynes, jeigu nėra kitų galimybių jų išskirti nenaudojant fizinės intervencijos; kai siekiama nutraukti mokinio save žalojantį elgesį, jį apglėbiant ir laikant tol, kol mokinys nurims, ir pan.).

25. Fizinis kontaktas su mokiniu yra laikomas tinkamu tokiose situacijose:

25.1. mokinį(-ius) laikant už rankos(-ų), sudarant ratą, žaidžiant žaidimus;

25.2. mokinį vedant už rankos;

25.3. guodžiant mokinį;

25.4. pasveikinant mokinį;

25.5. padedant neįgaliam mokiniui;

25.5. mokant mokinį groti instrumentu, šokti;

25.6. rodant mokiniui, kaip atlikti fizinius pratimus;

25.7. rodant mokiniui, kaip tinkamai laikyti rašymo, piešimo, kitas ugdymosi procese naudojamas priemones;

25.8. teikiant pirmąją pagalbą.

26. Fiziniai veiksmai laikomi nepagrįstais, draudžiamais ir traktuojami kaip smurtas mokinio atžvilgiu tokiais atvejais, kai jie:

26.1. naudojami kaip bausmė;

26.2. naudojami norint pademonstruoti savo viršenybę;

26.3. naudojami siekiant sukelti vaikui skausmą;

26. 4. naudojama didesnė nei būtina fizinė jėga.

27. Pagrįstų fizinių veiksmų naudojimas neturi kelti grėsmės vaiko gyvybei ir sveikatai.

28. Gimnazijos darbuotojas, taikydamas pagrįstus fizinius veiksmus, visada privalo  vadovautis minimalių būtinų fizinių veiksmų panaudojimo trumpiausiam būtinam laikotarpiui principu.

29. Gimnazijos darbuotojai turi būti specialiai mokomi taikyti pagrįstus fizinius veiksmus, siekiant užtikrinti minimalų, saugų ir proporcingą šių veiksmų naudojimą. 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

30. Visus skundus dėl poveikio priemonių mokiniui taikymo privalu nuodugniai ir operatyviai išnagrinėti teisės aktų ir Gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų nustatyta tvarka.

31. Apie nustatytus vaiko teisių pažeidimus Gimnazija informuoja kompetentingas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas.

 _____________________

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ANTKAINIO NUSTATYMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE

2012 m. vasario 15 d. Nr. T-9

Šiauliai

       Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti 20 procentų dydžio antkainį Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų valgyklų maisto produktų kainai, išskyrus nemokamą maitinimą.

2. Taikyti 20 procentų antkainį nustatytai dienos maitinimo normai Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojams.

3. Įpareigoti Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorius iki 2012 m. kovo 15 d. parengti darbuotojų maitinimo organizavimo įstaigose tvarką.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2012 m. kovo 1 d.5. Paskelbti oficialų informacinį pranešimą apie antkainio nustatymą Šiaulių rajono savivaldybės mokyklose Šiaulių rajono savivaldybės ir Šiaulių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų interneto svetainėse.  

Savivaldybės meras Algimantas Gaubas

 

 

 

TĖVŲ INFORMAVIMO apie jų vaikų ugdymo pasiekimus, lankOMUMĄ ir elgesį TVARKOS APRAŠAS 

 I. BENDROJI DALIS 

1. Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos tėvų informavimo apie jų vaikų ugdymo pasiekimus, lankomumą ir elgesį tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis bendrojo lavinimo mokyklos veiklą reglamentuojančiais dokumentais: Bendrosiomis programomis ir išsilavinimo standartais, Bendraisiais ugdymo planais, mokyklos nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklės ir kt.

2. Aprašo paskirtis – nustatyti klasių vadovų darbo su auklėjamosios klasėmis pareigas, ypatingą dėmesį atkreipiant į tėvų informavimą.

3. Aprašo vykdytojai -  Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos 1-8, I-IV gimnazijos klasių vadovai.

4. Apraše vartojamos sąvokos ir reikšmingumas:

Tėvų susirinkimai. Susirinkimo tema, darbotvarkė iš anksto paskelbiama. Susirinkime tėvai išsako savo nuomonę ir jame labai svarbus dėmesys tenka pranešėjui. Pranešėjas privalo rūpestingai parengti pranešimą, aiškiai dėstyti mintis, skatinti kitus pasisakyti.

Tėvų pedagoginis švietimas. Tai pedagoginės ir psichologinės literatūros parodos, paskaitos įvairiomis temomis, disputai, konferencijos. Po susirinkimų tėvams įteikiamos atmintinės arba rekomendacijas.

Informacijos skleidimas įvairios informacijos perteikimas: skrajučių, supažindinančių su darbo planais, informuojančių apie neformalią veiklą, apie ugdymo ir ugdymosi turinį, vertinimo normas, rengimas. Be to, informacija skelbiama klasių sienlaikraščiuose, kas savaitę atnaujinama mokyklos interneto svetainėje.

Susirašinėjimas tai įrašai pasiekimų ir pažymių knygelėse. Iš šių įrašų tėvai  sužino,   kaip vaikas pasirengė renginiams, apie jo pasiekimus, ugdymo bei ugdymosi rezultatus. Be jų, susirašinėjimą sudaro skatinimai, pagyrimai, tėvų įrašai apie savo pageidavimus ir kt.

Mokinių lankymas namuose. Lankytis namuose aptariamos įvairios  nuomonės apie vaiko ugdymą ir ugdymąsi, susipažįsta su kitais šeimos nariais, priimami sprendimai, kaip koreguoti vaiko elgesį.

Bendri renginiai, šventės ir išvykos organizuojamos mokytojų ir tėvų iniciatyva.

Pokalbiai su mokiniu, jo tėvais. Jų metu nagrinėjamos mokinio pasiekimai ir problemos.

Anketiniai tyrimai atliekami kai norima greitai gauti informaciją apie tam tikrus dalykus mokslo metams prasidėjus, susipažinti su mokiniu ir jo šeima, sužinoti tėvų nuomonę apie ugdymą. Mokslo metams baigiantis ar pasibaigus, tėvai esant reikalui pildo anketą.

Specialistų konsultacijos padeda spręsti specifines ugdymo problemas. Todėl prireikus kreipiamės į pedagoginę – psichologinę tarnybą, mokyklos specialistus.

            II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

5. Aprašo tikslas – apibrėžti klasių auklėtojų pareigas bei nustatyti tėvų informavimo būdus.

6. Uždaviniai:

6.1. Suteikti tėvams informaciją apie vaiko būklę, ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, mokyklos lankymą ir elgesį.

6.2. Stiprinti ryšius tarp mokyklos bendruomenės narių (mokinių, mokytojų, mokyklos admininistracijos, tėvų).

6.3. Siekti, kad mokiniai jaustų atsakomybę už savo ir draugų saugumą, ugdymosi rezultatus.

 III. APRAŠO TURINYS 

7.  Klasių vadovai privalo:

7.1. Tvarkyti klasės dienyną pagal nurodytus paaiškinimus.

7.2. Tvarkyti mokinių asmens bylas ir kitus dokumentus.

7.3.  Sudaryti pusmetines, metines ataskaitas.

7.4. Planuoti savo veiklą visam ugdymo periodui, klasės vadovo darbo planus rengti metams.

7.5. Vesti lankomumo apskaitą lankomumo ir drausmės sąsiuviniuose (5 – 8, I-II gimnazijos klasėse), juose žymėti pateisintas ir be pateisinamos priežasties praleistas pamokas. Kiekvieno mėnesio pabaigoje pateikti klasės mokinių lankomumo ataskaitas direktoriaus pavaduotojai ugdymui. Taip pat mėnesio pabaigoje surašyti praleistų pamokų skaičių kiekvieno mokinio pažymių knygelėje.

7.6. Reikalauti, kad mokiniai, praleidę pamokas, pristatytų raštišką tėvų paaiškinimą ar gydytojų pažymą. Iš eilės 3 praleistas dienas  gali pateisinti mokinių tėvai. Jei 3 dienas iš eilės mokinys nelanko mokyklos ir apie priežastis neinformuoja klasės auklėtojo,  auklėtojas  ir socialinė pedagogė vyksta į mokinio namus ir išsiaiškinę priežastis, surašo apsilankymo aktus.

            7.7. Periodiškai (du kartus per mėnesį) tvarkyti pažymių knygeles: informuojami tėvai apie mokinių elgesį, mokymąsi ir pamokų lankomumą įrašant pastabas ir pagyrimus.  O pusmečiui pasibaigus surašyti pažymius į pažymių knygeles.

7.8. Palaikyti nuolatinį ryšį su tėvais. Ne rečiau kaip kartą per pusmetį organizuoti klasės tėvų susirinkimus. Klasės susirinkime tėvai gauna raštu pateiktą informaciją apie savo vaiko elgesį, pasiekimus, daromą pažangą iš kiekvieno dalyko mokytojo. Nedalyvaujančius susirinkimuose mokinių tėvus klasių auklėtojai kviečiasi individualiam pokalbiui. Gimnazijos tėvų visuotiniuose susirinkimuose tėvai informuojami apie mokinių daromos pažangos bei lankomumo rezultatus.

7.9. Apie mokinio drausmės ir kitus mokyklos taisyklių pažeidimus pranešti tėvams ar globėjams. Jei tėvai nereaguoja, kreiptis į mokyklos prevencinio darbo grupę ar administraciją.

7.10. Organizuoti saugaus elgesio instruktažus ir žymėti klasės dienyne, išvykstant mokiniams į išvykas, ekskursijas, turistinius, turėti tėvų sutikimus.

7.11. Po Mokytojų Tarybos posėdžio klasės vadovas supažindina tėvus su pusmečio rezultatais, jei mokiniui skiriami papildomi darbai ar mokinys liko kartoti kurso ar išbrauktas iš mokinių sąrašų, klasės auklėtojas per 3 dienas po mokytojų tarybos posėdžio turi supažindinti mokinius ir jų tėvus (apie tai liudija tėvų parašai knygelėse).

7.12. Įvykus incidentui, informuoti tėvus tą pačią dieną.

7.13. Apie blogai besimokančius ir nedrausmingus mokinius raštiškais pranešimais informuoti mokinių tėvus. Jei tėvai ir toliau nesirūpina auklėjimu, klasės vadovas kreipiasi į socialinę pedagogę, prevencinę darbo grupę.  

7.14. Likus mėnesiui iki pusmečio pabaigos, surašyti pažymių knygelėse signalinius pusmečius; informuoti tėvus apie galimus nepatenkinamus pusmečio pažymius ir apie iškilusias lankomumo problemas.

7.15. Imtis visų reikiamų priemonių padėti vaikui, patyrusiam smurtą, prievartą, priekabiavimą ar kitokio pobūdžio išnaudojimą. Informuoti mokyklos administraciją ir, esant reikalui, tėvus.

7.16. Padėti mokiniams ir informuoti tėvus apie vaikų pasirinkimo galimybes renkantis profesiją.

   IV. APRAŠO ĮGYVENDINIMO KONTROLĖ 

8. Aprašo įgyvendinimo kontrolę vykdo Šiaulių r. sav. Meškuičių gimnazijosadministracija, o klasės auklėtojų metodinėje grupėje dalijamasi gerąja patirtimi, auklėtojai ir mokytojai pasisako šiais klausimais Mokytojų taryboje.

  

____________________