Pradžia
Meškuičių gimnazija
Apie mus
 
MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJA
Addresas:
Stoties 16
Meškuičiai
Šiaulių rajonas
Lietuva
LT-81442

El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiančio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą
Telefonas:

(841) 370568; +370 620 91233

Faksas:  (841) 370568

Direktorė Jūratė Jankauskienė

Telefonas: +370 621 06803

 

KONKURSAS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS (-O) UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

Šiaulių r. Meškuičių gimnazija (kodas 190058278)

skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms (0,75 et.) užimti

 

1. Darbo pobūdis: organizuoti ir koordinuoti mokyklos strateginės, taktinės ir operatyvinės veiklos planavimą, ugdymo plano, individualių ugdymo planų rengimą ir įgyvendinimą; inicijuoti naujų mokymo(si) technologijų ir strategijų diegimą;  užtikrinti ugdymo proceso įgyvendinimą; vykdyti ugdymo proceso stebėseną; vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę; užtikrinti grįžtamąjį ryšį ir teikti metodinę pagalbą mokytojams; bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais; rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla ir kitų mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus; savarankiškai planuoti ir įgyvendinti kitus kasdieninius darbus, savarankiškai vykdyti mokyklos direktoriaus pavedimus.

2. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

2.1. Turėti  aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją.

2.2. Ne mažesnį kaip trijų metų pedagoginio darbo stažą.

2.3. Gerai mokėti lietuvių kalbą.

2.4. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

2.5. fiksuoti ir analizuoti ugdymo kokybės vertinimui aktualius duomenis; rengti statistinių duomenų ataskaitas; teikti bendruomenei edukacinių tyrimų, pedagoginės stebėsenos rezultatus;

2.6. Išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, mokyklos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą.

2.7. Mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą.

2.8. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.

Privalumai: vadybinio ir/ar metodinio darbo, projektų rengimo, mokyklų veiklos kokybės vertinimo patirtis, organizacijos tobulinimo ir pokyčių valdymo bei žmogiškųjų išteklių valdymo (vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui) kompetencijos.

 

3. Pretendentas privalo pateikti:

3.1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (priedas Nr. 2).

3.2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas.

3.3. Gyvenimo aprašymą.

3.4. Užpildytą pretendento anketą (anketa gali būti pildoma vietoje pateikiant dokumentus asmeniškai) (priedas Nr. 3).

3.5. Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės.

4. Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką bus pranešta telefonu.

5. Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos dokumentų kopijos.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val. gimnazijos raštinėje adresu: Stoties g. 16, Meškuičiai, Šiaulių r. Dokumentų priėmimo pabaiga – 2016 m. lapkričio 28 d., atrankos data 2016 m. gruodžio 20 d. 13.00 val.

 

Informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos direktorė Jūratė Jankauskienė, mob.862106803, 841-370568.

Informacija apie konkursą paskelbta 2016-11-14 ir viešinama Lietuvos darbo biržos puslapyje, bei Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos internetinėje svetainėje adresu: http://mvm.siauliai.lm.lt